วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มทอผ้าไหมทอง
บ้านกระทม
กลุ่มสตรีชุมชน
หนองบัว-ดองกะเม็ด
สุรีพร
เครื่องประดับเงิน
และทองเหลือง
Siriwan Silk Surin
กลุ่มสตีทอผ้าไหม
ตำบลสวาย
กันต์
เครื่องประดับหินสี
กลุ่มข้าว
เกษตรอินทรีย์
พิชิตทุ่งกุลา
เครื่องดื่มแปรรูป
น้ำฟักข้าว
เพื่อสุขภาพ
กลุ่มทอผ้าไหม
มัดหมี่สีธรรมชาติ
วิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรีย์
เครื่องประดับหินสี
สร้อยชุติกาญจน์
กลุ่มทอผ้าไหม
บ้านดู่ คุ้ม 4
ช้างอาเจียง
งานแกะสลัก
จากกระดูกสัตว์
รุจจิราซิลล์
Rutjira Silk
วันเพ็ญไหมไทย
หจก.เรือนไหม
ใบหม่อน